Јавно предузеће за обављање комуналне делатности "Белимарковац" Врњачка Бања расписује јавни конкурс за набавку мале вредности добара – водомери.

Предмет набавке: Добра
Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности

Документа:

Јавни позив:


Конкурсна документација:


Позив за подношење понуда:


Одлука о избору најповољније понуде:


Обавештење о закљученом уговору, партија 1:


Обавештење о закљученом уговору, партија 2:


Обавештење о закљученом уговору, партија 3:


Рок за достављање понуда: 24.10.2018. год. до 12:00 часова

Датум отварања понуда: 24.10.2018. год. у 13:00 часова