• 011.jpg
  • 012.jpg
  • 013.JPG
  • 014.JPG


Јавно предузеће за обављање комуналне делатности "Белимарковац" Врњачка Бања расписује јавни конкурс за набавку мале вредности добара – водоводни материјал.

Предмет набавке: Добра
Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности

Документа:

Јавни позив:


Конкурсна документација:


Позив за подношење понуда:


Одлука о избору најповоњније понуде, партија 1, 2, 3 и 4:


Одлука о обустави поступка јавне набавке за партију 5:


Обавештење о закљученом уговору, партија 1:


Обавештење о закљученом уговору, партија 2:


Обавештење о закљученом уговору, партија 3:


Обавештење о закљученом уговору, партија 4:


Рок за достављање понуда: 01.11.2018. год. до 12:00 часова

Датум отварања понуда: 01.11.2018. год. у 13:00 часова

Go to top