Јавно предузеће за обављање комуналне делатности "Белимарковац" Врњачка Бања расписује јавни конкурс за набавку мале вредности добара – песак, шљунак и тења.

Предмет набавке: Добра
Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности

Документа:

Јавни позив:


Конкурсна документација:


Позив за подношење понуда:


Одлука о избору најповољније понуде:


Обавештење о закљученом уговору, партија 1:


Обавештење о закљученом уговору, партија 2:


Обавештење о закљученом уговору, партија 3:


Обавештење о закљученом уговору, партија 4:


Рок за достављање понуда: 19.07.2019. год. до 12:00 часова

Датум отварања понуда: 19.07.2019. год. у 13:00 часова