Путања


у припреми...

Решење Агенције за привредне регистре

Организациона шема

Пословник о раду Надзорног одбора:    


Кодекс понашања:     


План и поступак евакуације из објекта:     у припреми...

Образац за рекламације

Oбразац за пријаву кварова

Захтев за измештање водомера

Захтев за превезивање водоводног прикључка

Захтев за прикључење на ВиК

Захтев за раздвајање водоводног прикључка

Захтев за утврђивање техничких услуга

Захтев за отпис дуга


Правилник о безбедности и здравља на раду:  


Правилник о ближем уређењу поступка јавних набавки:     


Правилник о чувању пословне тајне:     


Правилник о канцеларијском пословању, архивирању и коришћењу регистратурског материјала:     


Правилник о начину и условима коришћења службених возила и потрошњи горива:     


Правилник о начину решавања приговора и жалби корисника комуналних услуга:     


Правилник о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза и усклађивању књиговодственог стања са стварним стањем:     


Правилник о печату:     


Правилник о поступку провере алкохолисаности и других опојних средстава запослених:     


Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама за лице које примењује МСФИ за МСП:     


Правилник о средствима и опреми за личну заштиту на раду:     


Правилник о техничким условима и поступку за уградњу индивидуалних водомера:     


Правилник о утврђивању распореда радног времена, коришћењу одмора у току дневног рада и недељног одмора:     


Правилник заштите од пожара:     


 

Go to top