Телефони: 036/611-042 и 036/611-051; email: info@belimarkovac.co.rs

Путања


Јавно предузеће за обављање комуналне делатности "Белимарковац" Врњачка Бања расписује јавни конкурс за набавку мале вредности добара – Теренско возило.

Предмет набавке
: Добра
Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности

Документа:

    Јавни позив

    Конкурсна документација

    Позив за подношење понуда

   Одлука о избору најповољније понуде

   Обавештење о закљученом уговору


Рок за достављање понуда: 08.07.2020. год. до 12:00 часова

Датум отварања понуда: 08.07.2020. год. у 13:00 часова