Телефони: 036/611-042 и 036/611-051; email: info@belimarkovac.co.rs

Путања


Скупштина општине Врњачка Бања, на 6. седници одржаној дана 22.12.2016.године, на основу члана 20 Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС", бр.129/2007 и 83/2014- др.закон) 7-члана 5 и члана 6 и 79 став 1 Закона о јавним предузећима ("Сл.гласник РС", бр.15/2016); члана 4 и 5 Закона о комуналним делатностима ("Сл.гласник РС", бр.88/2011) и члана 36 Статута општине Врњачка Бања ("Сл.лист Општине Врњачка Бања", бр. 23/2016- пречишћен текст), донела је ОДЛУКУ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТНИ „БЕЛИМАРКОВАЦ” ВРЊАЧКА БАЊА, за обављање делатности сакупљања, пречишћавања и дистрибуције воде и уклањања отпадних вода као делатности од општег интереса ради остваривања потреба физичких и правних лица на подручју општине Врњачка Бања.